HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 45, 1/1997

O B S A H

Š t ú d i e

M a r s i n a, Richard: O istých črtách terajšieho stavu slovenskej historiografie ... 3
B a r t l, Július: Problémy vyučovania dejepisu v súčasnom období ... 12
K r a t o c h v í l, Viliam: K niektorým základným problémom vyučovania dejepisu na základných a stredných školách ... 17
B a r t l, Július: Vyučovanie dejepisu na vysokých školách ... 25
U l i č n ý, Ferdinand: Fenomény slovenských dejín v stredoveku ... 38
B e ň k o, Ján: K niektorým otázkam výskumu osídlenia Slovenska ... 44
L u k a č k a, Ján: Bádanie o mestách na Slovensku v stredoveku ... 52
Č i č a j, Viliam: Výskum obdobia dejín novoveku v slovenskej historiografii ... 55
K o h ú t o v á, Mária: Súčasný stav demografického bádania na Slovensku ... 61
K a r t o u s, Peter: Slovenské archívy, história a historizmus ... 66
L i p t á k, Ľubomír: Modernizácia Slovenska: národ, štát, spoločnosť ... 71
K o v á č, Dušan: Nacionalizmus 19. a 20. storočia ... 77
M a n n o v á, Elena: Meštianstvo na Slovensku v 19. a 20. storočí ako predmet historického výskumu ... 85
H o l e c, Roman: Ekonomika a modernizácia na príklade Slovenska ... 91

R o z h ľ a d y

S i č, Alex. I.: Niekoľko poznámok k otázkam obsahu výučby dejín v súčasnosti ... 100

M a t e r i á l y

B r t á ň, Rudo: Epigramy o Martinovičovom sprisahaní v Uhorsku ... 108

R e c e n z i e

Ď u r i c a, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov (J. Bartl) ... 114
C a m b e l, S.: Slovenská dedina (1938-1944) (Ľ. Lipták) ... 123
K o t v a n, I. - F r i m m o v á, E.: Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách (V. Čičaj) ... 126
M a n d r u t, S.: Miscarea nationala si activitatea parlamentara a deputatilor partidului national Roman din Transilvanea intre anii 1905-1910.
R a t i u, I. - R at i u, E.: Corespodenta, scrisori primite 1866-1895 (M. Krajčovič) ... 128

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

M a r s i n a, Richard: On some features of the present Slovak historiography ... 3
B a r t l, Július: Contemporary problems of history education. ... 12
K r a t o c h v í l, Viliam: Some facts on the elementary and high-school teaching of history. ... 17
B a r t l, Július: University History Education ... 25
U l i č n ý, Ferdinand: Phenomena of the Slovak-medieval history ... 38
B e ň k o, J.: On some aspects of the settlement research in the territory of Slovakia ... 44
L u k a č k a, Ján: A study on the medieval Slovak towns ... 52
Č i č a j, Viliam: The Modern History Research in the Slovak Historiography ... 55
K o h ú t o v á, Mária: The current status of the Slovak demographic research ... 61
K a r t o u s, Peter: The Slovak Archives, history and historism ... 66
L i p t á k, Ľubomír: Modernization of Slovakia: Nation, State and Society ... 71
K o v á č, Dušan: Nationalism of 19th and 20th century ... 77
M a n n o v á, Elena: The 19th and 20th century middle classes (Bürgertum) in Slovakia - a subject of historical research ... 85
H o l e c, Roman: The Slovak example of the economics and modernization ... 91

H o r i z o n s

S i č, Alexander I.: An insight into the present history education ... 100

M a t e r i a l s

B r t á ň, Rudo: The epigrams on the Martinovič's conspiration in Hungary ... 108

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A L T

M a r s i n a, Richars: Über bestimmte Charakterzüge des gegenwärtigen Zustandes der slowakischen Historiographie ... 3
B a r t l, J.: Die Probleme des Unterrichtes der Geschichte in der Gegenwart ... 12
K r a t o c h v í l, Viliam: Zu einigen Grundproblemen des Unterrichtes der Geschichte in den Grund- und Mittelschulen ... 17
B a r t l, Július: Der Unterricht der Geschichte in den Hochschulen ... 25
U l i č n ý, Ferdinand: Die Phänomene der slowakischen Geschichte im Mittelalter ... 38
B e ň k o, Ján: Zur einigen Fragen der Forschung der Besiedlung der Slowakei ... 44
L u k a č k a, Ján: Die Forschung über die Städte in der Slowakei im Mittelalter ... 52
Č i č a j, Viliam: Die Forschung der Periode der Geschichte der Neuzeit in der slowakischen Historiographie ... 55
K o h ú t o v á, Mária: Gegenwärtiger Zustand der demographischen Forschung in der Slowakei ... 61
K a r t o u s, Peter: Slowakische Archive, Historie und Historismus ... 66
L i p t á k, Ľubomír: Die Modernisierung der Slowakei: die Nation, der Staat, die Gesellschaft ... 71
K o v á č, Dušan: Der Nationalismus des 19. und 20. Jahrhundert ... 77
M a n n o v á, Elena: Die Bürgertum in der Slowakei im 19. und 20. Jahrhundert als der Gegenstand der historischen Forschung ... 85
H o l e c, Roman: Die Ökonomie und die Modernisierung auf dem Beispiel der Slowakei ... 91

R u n d s c h a u

S i č, Alexander I.: Einige Bemerkungen zu den Fragen des Inhalts des Unterrichtes des Geschichte in der Gegenwart ... 100

M a t e r i a l i e n

B r t á ň, R.: Die Epigramme über die Verschwörung von Martinovič im Ungarn ... 108

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov