HISTORICAL JOURNAL

5/2023

AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE
AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE

PUBLISHED BY INSTITUTE OF HISTORY OF SAS

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexing & Abstracting:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

CURRENT ISSUE | EDITORIAL STAFF | GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS | ARCHIVE | ORDERS | ABOUT THE JOURNAL | PUBLICATION ETHICS | CALLS FOR PAPERS

Historický časopis (ročník 69), 2021, č. 1

O B S A H / C O N T E N T S

Š t ú d i e / A r t i c l e s

Palko, Jakub: Majetkové spory štajerských kláštorov v čase uhorskej správy 1254 – 1260 (The property disputes of Styrian monasteries in the period of Hungarian administration, 1254–1260) ... 3

Dvořáková, Daniela: Smrť cisára Žigmunda Luxemburského a nástup Albrechta Habsburského na uhorský trón (The death of Emperor Sigismund of Luxembourg and Albert of Habsburg’s Accession to the Throne of Hungary) ... 27

Federmayer, Frederik: Nepotizmus a kariéra kráľovského úradníka v 17. storočí (Michal Partinger – radca a pokladník Uhorskej komory z pohľadu genealógie) (Nepotism and the Career of a Royal Official in the Seventeenth Century: Michal Partinger – Treasurer and Counsellor of the Royal Hungarian Chamber from a Genealogical Perspective) ... 49

Kičková, Adriana: Kinematografia a edukácia. Československý školský film 1918 – 1937 (Cinematography and education. The Czechoslovak school film 1918–1937) ... 83

Falisová, Anna – Ozorovský, Vojtech: Venerické choroby na Slovensku v minulosti a efekt „akcie PN“ (Sexually transmitted diseases in Slovakia in the past and the effect of “Action PN”) ... 99

Buzássyová, Barbora: Od internacionalistickej pomoci k pragmatickej spolupráci: priority československého „expertného poradenstva“ v oblasti vedy a vzdelávania pre krajiny Afriky v priebehu 60. a 70. rokov (From internationalist aid to pragmatic cooperation: the priorities of Czechoslovak “expert service” in the field of science and education provided to African countries during the 1960s and 1970s) ... 119

A r c h í v / A r t i c l e s

Duchoňová, Diana – Martí, Tibor: K mocenskej reprezentácii rodu Esterházy: Pohreb palatína Mikuláša Esterházyho vo svetle pozvaných hostí (On Power Presentation by the Esterházy family. The Funeral of Palatine Nicholas Esterházy in the Light of the Invited Guests) ... 147

R e c e n z i e / R e v i e w s

СТОЯНОВИЧ, Петър: Междуцарствието, кризата и битката за българския трон (1886 – 1887) (Roman Holec) ... 185


Google
 

We also recommend to you:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historical Journal, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
Volume 71 * 2023