HISTORICAL JOURNAL

5/2023

AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE
AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE

PUBLISHED BY INSTITUTE OF HISTORY OF SAS

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexing & Abstracting:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

CURRENT ISSUE | EDITORIAL STAFF | GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS | ARCHIVE | ORDERS | ABOUT THE JOURNAL | PUBLICATION ETHICS | CALLS FOR PAPERS

Historický časopis (ročník 71), 2023, č. 1

O B S A H / C O N T E N T S

Ú v o d / I n t r o d u c t i o n

K o v á č, Dušan: Sedemdesiat rokov Historického časopisu (Seventy Years of the Historical Journal) ... 3

Š t ú d i e / A r t i c l e s

M á j e k o v á, Jana Magdaléna: Politické spolky v Prešporku v období Rakúsko-Uhorska (Political Associations at Pressburg in Austria-Hungary) ... 31

P a v l o v k i n o v á, Blažena: K výskumu slovenskej recepcie darvinizmu na prelome 19. a 20. storočia (Research on the Reception of Darwinism in Slovakia around the Turn of the 19th and 20th Centuries) ... 59

G o l i a n, Ján: „Slovenský kňaz v nutnej opozícii voči cudzorodej hierarchii.“ Konflikt kňaza Karola Antona Medveckého s biskupom Wolfgangom Radnaim v druhej dekáde 20. storočia (“Slovak priest in opposition to a foreign hierarchy.” Conflict between priest Karol Anton Medvecký and Bishop Wolfgang Radnai in the second decade of the 20th century) ... 87

H u d e k, Petra: Kam zmizli sochy Lenina a Gottwalda? Premena československého verejného priestoru po roku 1989 (Where did the Statues of Lenin and Gottwald Disappear to? Transformation of the Czechoslovak Public Space after 1989)... 115

R o z h ľ a d y / H o r i z o n s

D a n i š k o v á, Zuzana: Kľúčové pojmy historiografie transformované do primárneho vzdelávania (The Key Concepts of Historiography Applied in Primary Education) ... 147

H o r b u l á k, Zsolt – T ó t h, Ferenc: Zo Starej Ďaly na ostrov Mauritius a na úpätie Kaukazu. Životná dráha Jána Karola Besseho (From Stará Ďala to the island of Mauritius and the foothills of the Caucasus. Biography of Ján Karol Besse) ... 161

R e c e n z i e / R e v i e w s

H r u b ý, Petr: Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry (Martin Štefánik) ... 185

N e k r o l ó g / N e c r o l o g

Za Annou Škorupovou ... 191


Google
 

We also recommend to you:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historical Journal, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
Volume 71 * 2023