HISTORICAL JOURNAL

5/2023

AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE
AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE

PUBLISHED BY INSTITUTE OF HISTORY OF SAS

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexing & Abstracting:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

CURRENT ISSUE | EDITORIAL STAFF | GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS | ARCHIVE | ORDERS | ABOUT THE JOURNAL | PUBLICATION ETHICS | CALLS FOR PAPERS

Historický časopis (ročník 69), 2021, č. 3

O B S A H / C O N T E N T S

Ú v o d / I n t r o d u c t i o n

Hallon, Ľudovít: Monotematické číslo na tému Úloha peňazí v hospodárstve strednej Európy od stredoveku po súčasnosť (One-theme issue on the theme The role of money in the history of Central Europe from Middle Ages to the present) ... 385

Š t ú d i e / A r t i c l e s

Druga, Marek: Benediktíni a počiatky vodných mlynov v Uhorsku (K otázke kláštorného hospodárenia v 11. – 12. storočí) (The Benedictines and the Beginnings of Watermills in Hungary. (On the Issue of the Monastic Economy in the 11th–12th century)) ... 387

Kianička, Daniel Haas: Grófi banskej a mincovej komory v Kremnici a komorský gróf Konrád Rolner (1440 – 1446) (The Counts of the Mining and Mint Chamber at Kremnica and Chamber Count Konrad Rolner (1440–1446)) ... 417

Gaučík, Štefan: Za hranicami filantropie. Prvé roky Prešporskej sporiteľne (1842 – 1849) (Beyond philanthropy. The first years of the Pressburger Sparkassa (1842–1849)) ... 439

Turóci, Martin: Kremnická mincovňa v období veľkej hospodárskej krízy a v 30. rokoch 20. storočia (The Kremnica Mint during the Great Economic Crisis and the 1930s) ... 465

Mičko, Peter: Formovanie organizačnej štruktúry a aktivity obchodných spoločností slovenských papierenských a celulózových podnikov v rokoch 1939 – 1945 (The formation of the organizational structure and activities of Slovak paper and cellulose companies in the years 1939–1945) ... 491

Holec, Roman: Ervin Hexner (Obhajca kartelov a zabudnutý ekonóm) (Ervin Hexner (Defender of Cartels and Forgotten Economist)) ... 521

H i s t o r i o g r a f i a / H i s t o r i o g r a p h y

Švorc, Peter: Ladislav Tajták: „... Aby som bol úprimný, nerád hovorím o svojich rokoch a narodeninách...“ (27. apríl 1921 – 25. december 2020) (Ladislav Tajták: “I really don’t like talking about my age and number of birthdays...” (27 April 1921 – 25 December 2020)) ... 545

R e c e n z i e / R e v i e w s

Benková, Eva: Poddaní na Stupavskom panstve v ranom novoveku.Učebné texty k hospodárskym a sociálnym dejinám 1. (Daniela Hrnčiarová) ... 561

Kovár, Branislav: Sila zániku. Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností (Miroslava Daňová) ... 563

Kušniráková, Ingrid – Mannová, Elena (Eds.):„Zabrániť bahnu morálneho rozkladu“ Starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945 (Zuzana Kusá) ... 565

Doskočil, Zdeněk: V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu (Ivan Kamenec) ... 570


Google
 

We also recommend to you:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historical Journal, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
Volume 71 * 2023