HISTORICAL JOURNAL

5/2023

AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE
AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE

PUBLISHED BY INSTITUTE OF HISTORY OF SAS

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexing & Abstracting:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

CURRENT ISSUE | EDITORIAL STAFF | GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS | ARCHIVE | ORDERS | ABOUT THE JOURNAL | PUBLICATION ETHICS | CALLS FOR PAPERS

Historický časopis (ročník 70), 2022, č. 3

O B S A H / C O N T E N T S

Š t ú d i e / A r t i c l e s

L y s ý, Miroslav: Vzťah pozemkov a vecí s nimi spojenými na základe Žilinskej právnej knihy (The relationship between plots of land and things connected with them on the basis of the Žilina law book) ... 385

M a t l o v i č, René – M a t l o v i č o v á, Kvetoslava: Inštitucionalizácia geografie na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1922 – 1926 (The Institutionalization of Geography at the Comenius University in Bratislava in 1922 – 1926) ... 403

H a s a r o v á, Zuzana: Snahy o jazykové ovládnutie stredoeurópskej krajiny – počiatky Ľudových kurzov ruštiny v Československu (Efforts to Control the Language of a Central European Country – the Beginnings of People´s Russian Courses in Czechoslovakia) ... 429

Č í ž o v á, Júlia – Ď u r č o, Michal: Pozitívna deviácia v Československu v 80. rokoch: Prípad Bratislavského environmentálneho hnutia (Positive Deviance in 1980s Czechoslovakia: The Case of the Bratislava Environmental Movement) ... 461

R o z h ľ a d y / H o r i z o n s

B a č a, Martin: Archaická DNA, paleogenetika, kultúrna história. Prečo by mali zaujímať aj historikov a historičky (Ancient DNA, paleogenetics, cultural history and why historians should be interested) ... 487

M r á z, Peter: Časopis Slovenské pohľady (1939 – 1945) v zajatí ľudáckej ideológie (The Magazine Slovenské pohľady (1939 – 1945) in the captivity of Ľudák ideology) ... 515

M a t e r i á l y / M a t e r i a l s

Š v e d o v á, Terézia: Ako vznikla Verejnosť proti násiliu? (How did Public Against Violence Originate?) ... 533

R e c e n z i e / R e v i e w s

L i c h n e r, Miloš: Sv. Augustín. De cura pro mortuis gerenda. Starostlivosť, ktorú máme preukazovať zosnulým (Marek Druga) ... 561

S k l e n á ř, Michal, U h l í k o v á, Kristína a Vít V l n a s, Eds.: Jozef Cibulka: kněz, pedagog a historik umění ve 20. století (Václav Sixta) ... 564

M a r u š i a k, Juraj: Príliš skoré predjarie… Slovenskí študenti v roku 1956 (Michael Polák) ... 569

O 19. svetovom kongrese hospodárskych dejín v Paríži (Roman Holec) ... 572


Google
 

We also recommend to you:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historical Journal, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
Volume 71 * 2023