HISTORICAL JOURNAL

5/2023

AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE
AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE

PUBLISHED BY INSTITUTE OF HISTORY OF SAS

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexing & Abstracting:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

CURRENT ISSUE | EDITORIAL STAFF | GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS | ARCHIVE | ORDERS | ABOUT THE JOURNAL | PUBLICATION ETHICS | CALLS FOR PAPERS

Historický časopis (ročník 70), 2022, č. 4

O B S A H / C O N T E N T S

Ú v o d / I n t r o d u c t i o n

Monotematické číslo na tému: Na ceste k modernej spoločnosti – tri storočia novoveku (One-theme issue on the theme: On the way to a modern society. Three centuries of modern times) ... 577

Š t ú d i e / A r t i c l e s

P á l f f y, Géza: Oslobodenie alebo obsadenie? Vojenská, finančná a občianska správa na znovuobsadenom území Uhorska v období veľkej tureckej vojny 1683 – 1699 (Liberation or Occupation? Military, financial, and civil administration in recaptured Hungary during the Great Turkish War, 1683–1699) ... 581

N é m e t h, Isván: Profesionalizácia uhorského meštianstva a začiatky Bildungsbürgertumu v mestách Uhorského kráľovstva (The Professionalization of the Bourgeoisie and the Beginnings of the Bildungsbürgertum in the Cities of the Kingdom of Hungary) ... 609

B e n k a, Peter: Jazyk v historickom výskume: Politické implikácie jazykovej praxe v Uhorsku v 16. a 17. storočí (Language in historical research: Political implications of language practice in Hungary in the 16th and 17th centuries) ... 639

S z e g h y o v á, Blanka: Marginalizované skupiny v stredovekom a ranonovovekom Uhorsku (Marginalized Groups in Medieval and Early Modern Hungary) ... 665

R o z h ľ a d y / H o r i z o n s

M o n o k, István: Jedna knižnica – viacero mýtov: kultová knižnica Bibliotheca Corvina (One library – multiple cults: the Corvina Library of Mathias Corvinus) ... 715

J a n u r a, Tomáš: Obsadzovanie úradníckych postov v Turnianskej stolici v rokoch 1711 – 1785 (The Filling of Official Posts in Turňa County from 1711 to 1785) ... 739

R e c e n z i e / R e v i e w s

O g i l v i e, Sheilagh: The European Guilds: An Economic Analysis (Ondrej Šály) ... 769

K o r n a t, Marek a Mariusz Wo ł o s: Józef Beck. Biografia (Dušan Segeš) ... 775


Google
 

We also recommend to you:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historical Journal, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
Volume 71 * 2023