HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
BAKA, Igor
SCHVARC, Michal

Documents on the participation of units of the Slovak Security Division in the anti-partisan operation “Bamberg” at the turn of March and April 1942

Historický časopis, 2022, 70, 2, pp. 331-358, Bratislava.

O článku: Účasť slovenskej armády na napadnutí Sovietskeho zväzu je všeobecne diskutovanou témou. Oveľa menej sa však o píše a hovorí o podiele slovenských vojakov na vyhladzovacej vojne nacionálnych socialistov na východe a vojnových zločinoch, ktoré spáchali príslušníci Zaisťovacej divízie, predovšetkým 102. pešieho pluku pod velením Michala Lokšíka. Záslohou prác Igora Baku táto problematika dostala nový rozmer. K ďalšiemu smerovaniu diskusie majú prispieť aj doposiaľ slovenskej verejnosti neznáme dokumenty o nasadení 102. pešieho pluku v rámci pilotnej protipartizánskej operácie „Bamberg“ v oblasti severnej Ukrajiny a južného Bieloruska na prelome marca/apríla 1942. Dokumenty svedčia o tom, do akej miery bol uvedený pluk zapojený do bezohľadnej politiky nacistického Nemecka voči obyvateľstvu okupovanej Ukrajiny a Bieloruska pod kepienkom boja proti partizánom.

Kľúčové slová: Zaisťovacia divízia. 102. peší pluk. Michal Lokšík. Unternehmen Bamberg. Teror proti civilnému obyvateľstvu.

Abstract: The participation of the Slovak army in the invasion of the Soviet Union is a widely discussed topic. However, much less is written and spoken about the participation of Slovak soldiers in the extermination war of the National Socialists in the East and the war crimes committed by the members of the Security Division, especially the 102nd Infantry Regiment under the command of Michal Lokšík. Thanks to the work of Igor Baka, this issue has been given a new dimension. The documents on the deployment of the 102nd Infantry Regiment in the pilot anti-partisan operation “Bamberg” in the area of northern Ukraine and southern Belarus at the turn of March/April 1942, hitherto unknown to the Slovak public, should also contribute to the further direction of the discussion. The documents testify to the extent to which this regiment was involved in Nazi Germany’s ruthless policy towards the population of occupied Ukraine and Belarus under the guise of fighting the partisans.

Keywords: Security Division. 102nd Infantry Regiment. Michal Lokšík. Unternehmen Bamberg. Terror against the civilian population.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.2.6

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov