HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
BUREŠ, Jan

The Presidium of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in the period of the post-war construction of the party up to the parlamentary election in 1946

Historický časopis, 2022, 70, 2, pp. 271-303, Bratislava.

O článku: V této studii se zabýváme především rolí ústředních orgánů vedení Komunistické strany Československa, tedy Předsednictva Ústředního výboru, a jeho Sekretariátu, v období od osvobození Československa v květnu 1945 do parlamentních voleb v květnu 1946. Ukážeme, jakou taktiku politického boje volilo toto vedení vzhledem ke specifickým poválečným podmínkám. Předsednictvo KSČ bylo vrcholem rozvětvené sítě stranické organizace, pro kterou vydávalo základní politickou linii a obecné pokyny, které následně rozpracovával Sekretariát ÚV KSČ. Oba tyto orgány byly relativně málo početné a po první fáze svého utváření po válce se rychle personálně stabilizovaly. Komunistická strana byla i po válce nadále řízena silně autokraticky. Veškerou moc koncentroval ve svých rukou úzký okruh členů Předsednictva ÚV strany s dominantní pozicí předsedy Gottwalda, jehož rozhodnutí realizoval Sekretariát, autokraticky řízený R. Slánským. Oba orgány se ve sledovaném období především věnovaly klíčovým problémům politického vývoje a z nich vyplývající strategie strany. Jednalo se tak především o řešení organizační výstavby strany, masového přílivu nových členů, klíčovým otázkám propagandy a ovlivňování médií, řešení komplikované slovenské otázky, ustanovení Prozatímního národního shromáždění v roce 1945, a dále především přípravě a průběhu VIII. sjezdu KSČ a předvolební kampaně.

Kľúčové slová: Československo. Volby 1946. Předsednictvo ÚV KSČ.

Abstract: In this study we deal mainly with the role of the central bodies of the leadership of the Communist Party of Czechoslovakia, namely the Bureau of the Central Committee and its Secretariat, in the period from the liberation of Czechoslovakia in May 1945 to the parliamentary elections in May 1946. The presidency of the Communist Party was the highest level of a branched network of party organizations, for which it issued basic political lines and general instructions, which were subsequently developed by the Secretariat of the Central Committee of the Communist Party. Both of these organs were relatively small, and after the first phase of their formation after the war, they quickly stabilized in terms of personnel. The Communist Party continued to be governed strongly autocratically after the war. All power was concentrated in their hands by a narrow circle of members of the Presidium of the Central Committee of the party with the dominant position of Chairman Gottwald, whose decisions were implemented by the Secretariat, autocratically controlled by R. Slánský. In the period under review, both bodies focused mainly on key issues of political development and the resulting party strategy. It was mainly about solving the organizational construction of the party, the mass influx of new members, key issues of propaganda and influencing the media, solving the complicated Slovak issue, the establishment of the Provisional National Assembly in 1945, and the preparation and conduct of VIII. Congress of the Communist Party and the election campaign.

Key words: Czechoslovakia. Elections in 1946. The Presidium of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.2.4

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov