HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
CELNAR, Michal

Letters from Ottoman Dignitaries Addressed to Mikuláš Pálffy 1588 – 1594

Historický časopis, 2022, 70, 2, pp. 193-216, Bratislava.

O článku: Témou štúdie sú vzťahy a komunikácia medzi uhorskými a osmanskými predstaviteľmi v osmansko-uhorskom pohraničí v druhej polovici 16. storočia. Dôležitosť týchto vzťahov je prezentovaná na príklade osmanských listov adresovaných kapitánovi Komárna a Nových Zámkov Mikulášovi Pálfimu. Celkovo 46 dokumentov z rokov 1588 až 1594 pojednáva o každodennom živote v pohraničnej oblasti. Táto komunikácia mala za cieľ vyriešiť rôzne záležitosti, ktoré boli v kompetencii spomínaného uhorského veliteľa a osmanských hodnostárov. Bežnými témami boli okrem iného zajatci a ich výkupné, súdne spory, poskytovanie ochrany a prepravy cez hranice, obchod a riešenie súkromných záležitostí.

Kľúčové slová: Mikuláš Pálfi. Osmanskí hodnostári. Komunikácia. Korešpondencia. Pohraničie. Uhorsko.

Abstract: The theme of the study is the relations and communication between Hungarian and Ottoman representatives in the Ottoman-Hungarian border region in the second half of the 16th century. The importance of these interactions is presented through the example of Ottoman letters addressed to the captain of Komárno and Nové Zámky, Mikuláš Pálffy. A total of 46 documents dating from 1588 till 1594 recount the everyday life in the border area. This communication aimed to resolve various matters, which were in the competences of the afore mentioned Hungarian commander and Ottoman dignitaries. The common themes included prisoners and their ransom, litigations, providing protection and transportation across the border, trade and solving private matters.

Keywords: Mikuláš Pálffy. Ottoman dignitaries. Communication. Correspondence. Borderland. The Kingdom of Hungary.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.2.1

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov