HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
ŠVECOVÁ, Adriana
LACLAVÍKOVÁ, Miriam

An illegitimate child – a relic of the times and an example of social and legal humanization in the Slovak legal realities of inter.war Czechoslovakia

Historický časopis, 2022, 70, 2, pp. 243-270, Bratislava.

O článku: Slovenská spoločnosť sa na prahu nového dejinného obdobia, po vzniku Československej republiky, ešte výraznejšie zaujímala o marginalizované spoločenské skupiny. Medzi tieto skupiny rozhodne patrila aj kategória právne a spoločensky ostrakizovaného nemanželského dieťaťa (ako dieťaťa „nezákonného, nelegitímneho“). Hodnotovo a právne zaujímavá diskusia o postavení nemanželského dieťaťa viedla v československom zákonodarstve a právnej vede k postupným zmenám. Prijímali sa zásadné právne úpravy v odbore sociálno-zdravotnej, poručenskej, rodinnoprávnej oblasti a osobitne v oblasti sociálno-právnej ochrany v záujme prelomenia po stáročia právne i sociálne degradovaného statusu nemanželského dieťaťa. Nemanželskému dieťaťu a aj jeho matke právo určilo postupne priznaný istý stupeň ochrany, i keď ich sociálne postavenie sa v slovenskom rurálnom prostredí menilo len veľmi pomaly. Štúdia predstaví postupne sa meniaci právny a sociálny diskurz, sociálnu a právnu prax vo vzťahu k nemanželským deťom, pomaly, ale určite vedúcu k odstráneniu jeho nerovnoprávneho postavenia v porovnaní s manželským dieťaťom.

Kľúčové slová: Dieťa, Nemanželské dieta. Manželské dieta. Nemanželská matka. Československá republika. Výživné. Sociálnoprávna ochrana. Spolky OPM.

Abstract: On the threshold of a new historical period, after the establishment of the Czechoslovak Republic, Slovak society became even more interested in marginalized social groups. One of them was the legally and socially ostracized group of illegitimate (“illegal”) children. The value-laden and intriguing debate from the legal point of view on the status of the illegitimate child led to gradual changes in Czechoslovak legislation and jurisprudence. Fundamental legal amendments got adopted to change the centuries-long degraded legal and social status of illegitimate children. They regulated social care, health care, guardianship, family matters, and especially the social and legal protection of illegitimate children. The law gradually granted a certain degree of protection to both illegitimate children and their mothers, even though their social status changed very slowly in the Slovak rural environment. The author presents the developing historical legal and social discourse and social and legal practice related to illegitimate children, which gradually led to the elimination of their unequal status compared to legitimate children.

Key words: Child. Illegitimate child. Legitimate child. Illegitimate mother. Czechoslovak Republic. Alimony. Socio-legal protection. OPM associations

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.2.3

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov