HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2017

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY. VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED.

SCImago Journal & Country Rank

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

TIRÁŽ

Tematické zameranie: Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Vychádza od: 1953
Periodicita: 4x ročne plus 1x Supplement (výber z článkov v anglickom jazyku)
Jazyk: slovenčina, abstrakt – angličtina, resume – nemčina, obsah – slovenčina, angličtina, nemčina
ISSN: 0018-2575
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV

Hlavný redaktor: Dušan Kováč
Výkonná redaktorka: Miroslava Fabriciusová

Adresa redakcie:
Historický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +421 5292 5753 117; +421 5292 5753 124; +421 908 098 937
E-mail: histcaso@savba.sk

Výber z databáz:
Web of Knowledge
Current Contents Connect (AH)
Web of Science (A&HCI)
SCOPUS
ESF Standing Committee for the Humanities (SCH)
EBSCO – Historical Abstracts
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Humanities – Sozial und Kulturgeschichte (H-Soz-u-Kult)
Ulrich΄s Periodicals Directory
Databázy historickej literatúry v SR

Internetový objednávkový formulár nájdete na adrese: http://www.historickycasopis.sk/index.php?id=objednavka


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.skUpozornenie!
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

história, historik, dejiny, dejepis, hrady, zámky, slovensko, európa
Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2018 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 65 * 2017 * ISSN 0018-2575