HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

POKYNY PRE AUTOROV English version

Historický časopis vychádza päťkrát do roka. Uverejňuje výhradne pôvodné články, ktoré sú výsledkom vlastnej bádateľskej činnosti autora.

Redakcia rukopisy prijíma v priebehu celého roka. Texty môžu byť v slovenčine, češtine a angličtine.

Príspevky, ktoré spadajú pod tematické zameranie časopisu a spĺňajú formálne kritériá, redakcia predloží na anonymné recenzné konanie. O prijatí alebo neprijatí zaslanej štúdie na základe recenzných posudkov a rozhodnutia redakčnej rady Historického časopisu autorov upovedomíme. Autori poskytujú svoje rukopisy exkluzívne Historickému časopisu a pred rozhodnutím redakčnej rady ich neuverejnia v iných časopisoch. Rukopisy sa nevracajú. Autor odovzdaním príspevku do redakcie Historického časopisu súhlasí s jeho publikovaním v elektronickej podobe na webovej stránke Historického časopisu.

Príspevky do Historického časopisu posielajte na adresu redakcie (histcaso@gmail.com) v elektronickej forme. Poznámkový aparát pripojte na jednotlivých stránkach pod čiarou (footnotes), nie na konci príspevku (endnotes). Na záver pripojte zoznam citovaných primárnych a sekundárnych zdrojov (roztriedených do kategórií) v abecednom poradí.

Rozsah štúdií by mal mať minimálne 36 000 znakov a maximálne 72 000 znakov vrátane poznámkového aparátu a medzier. Redakcia neprijíma štúdie kratšie ako 27 000 a dlhšie ako 80 000 znakov. Rozsah recenzií by mal byť medzi 7200 a 18 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou.

K štúdii je potrebné pripojiť abstrakt v slovenčine aj angličtine v rozsahu 1500 – 2000 znakov, kľúčové slová v slovenskom aj v anglickom jazyku a osobné údaje o autorovi (bydlisko, zamestnanie, e-mail, identifikátory autora (ORCID, SCOPUS, WOS) a telefonický kontakt).

Ak štúdia/práca vznikla ako výsledok riešenia určitého projektu, autor uvedie v prvej poznámke pod čiarou jeho číslo, názov a na ktorom pracovisku bol daný projekt riešený. Napríklad: Práca/štúdia bola vypracovaná v rámci projektu APVV-17-0398 Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku, riešeného v Historickom ústave SAV, príp. Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-17-0398 a riešená v Historickom ústave SAV.

Vzhľadom na platnosť STN ISO 690: 2022 – je potrebné rešpektovať jej zásady. Niektoré interpunkčné znamienka sa však v odkazoch používajú odlišne od pravidiel slovenského pravopisu aj od uvedenej normy vzhľadom na špecifiká citovania v Historickom časopise.

Ak má citovaný dokument DOI, je treba ho uviesť. Neuvádza sa ISBN ani ISSN.

Napríklad:
FELSTINER LOWENTHAL, Mary. Overcoming Silence. In Women’s Review of Books, 1993, roč. 11, č. 1, s. 9. https://doi.org/10.2307/4021623

Pre uľahčenie citovania uvádzame niektoré vzory.

Archívny prameň:
Názov archívu (pri opakovanom odkaze vžitá skratka), Názov fondu (zbierky), Kartón, Názov dokumentu, signatúra alebo popis dokumentu

Slovenský národný archív (SNA), fond (f.) Povereníctvo informácií a osvety, kartón (k.) 8, číslo jednotky (č. j.) 785.

Slovenský národný archív (SNA), fond (f.) ÚV KSS, kartón (k). 800, Protokol zo zasadnutia predsedníctva ÚV KSS 3. 11. 1950.

Literatúru v poznámkach pod čiarou uvádzajte v skrátenej forme. Kompletný záznam obsahuje zoznam citovanej literatúry na konci textu.

Odkaz na monografiu (1 – 3 autori)

V poznámke pod čiarou:
KAMENEC. Po stopách tragédie. Bratislava 1991, s. 56.

PEŠEK a BARNOVSKÝ. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava 1997, s. 20.

MEZEY; POMOGYI a TAUBER. A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422 – 1985. Budapest 1986, s. 22.

V zozname literatúry na konci textu:
KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa, 1991.

PEŠEK, Jan a BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava: Veda, 1997.

MEZEY, Barna; POMOGYI, László a TAUBER, István. A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422 – 1985. Budapest: Kossuth, 1986.

Pozn. Pri viac ako troch autoroch sa uvádza len prvé meno nasledované skratkou „et al.“

Odkaz na zborník ako celok

V poznámke pod čiarou:
BYSTRICKÝ, ed. Slovensko v politickom systéme Československa: Materiály z vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991. Bratislava 1992.

V zozname literatúry na konci textu:

BYSTRICKÝ, Valerián, ed. Slovensko v politickom systéme Československa: Materiály z vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991. Bratislava: Historický ústav SAV, 1992.

Pozn. Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste.

Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci

V poznámke pod čiarou:
MICHÁLEK. Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939 – 1945. In PEKNÍK, ed. Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava 2002, s. 301.

V zozname literatúry na konci textu:

MICHÁLEK, Slavomír. Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939 – 1945. In PEKNÍK, Miroslav, ed. Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava: Veda, 2002, s. 301-317.

Pozn: čísla strán v rozpätí strán sa uvádzajú bez medzier a so spojovníkom.

Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku

V poznámke pod čiarou:
KOVÁČ. Popoluška slovenskej historiografie – vlastné dejiny. In Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 2, s. 233.

V zozname literatúry na konci textu:
KOVÁČ, Dušan. Popoluška slovenskej historiografie – vlastné dejiny. In Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 2, s. 233-244.

Odkaz na elektronický zdroj

V poznámke pod čiarou:
KUCIANOVÁ. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000 – 2001 [online].

V zozname literatúry na konci textu:
KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000 – 2001 [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136-139 [cit. 2001-04-10]. Dostupné na: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf>

Pozn. Pri online dokumentoch, ktoré obsahujú URL adresu dokumentu, sa bodka na konci neuvádza.

Odkaz na už uvedený prameň:
KAMENEC, Po stopách, s. 37.

SNA, f. Povereníctvo informácií a osvety, k. 8, č. j. 785.

Všeobecné poznámky:

  • Jednotlivé bibliografické záznamy sa oddeľujú bodkočiarkou.
  • Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo uvádzame: s. l., s. a., s. n.
  • V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá k príslušnému miestu vydania: Praha: Argo; Bratislava: Concordia, 1999.
  • Ak je viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou a medzerou: Bratislava; Martin: Osveta, 1956.
  • Údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa až po údaj o rozsahu. Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné uvádzať okrem strán aj číslo.

Adresa redakcie:
Historický časopis
Historický ústav SAV, v. v. i.
P. O. BOX 198
Klemensova 19, 814 99 Bratislava

IČO vydavateľa: 00 166 944
Tel.: 0908 098 937
E-mail: histcaso@gmail.com
Web: https://www.historickycasopis.sk


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov