HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 44, 1/1996

O B S A H

Š t ú d i e

K o m o r a, Pavol: Milenárne oslavy v Uhorsku roku 1896 a ich vnímanie v slovenskom prostredí ... 3
S r o k a, Stanislaw A.: Z dejín manželskej politiky Ľudovíta Veľkého v druhej polovici 14. storočia ... 17
P e t r u f, Pavol: Obraz Francúzska v slovenskej tlači v rokoch 1939-1942 ... 27
P e š e k, Jan: "Katolícka akcia" na Slovensku roku 1949 ... 47
B a r n o v s k ý, Michal: K otázke takzvaného ukrajinského buržoázneho nacionalizmu na Slovensku ... 64
V a r i n s k ý, Vladimír: Nútené práce na Slovensku v rokoch 1945-1953 ... 83

R o z h ľ a d y

T ó t h, István György: Latinčina ako hovorená reč v Uhorsku v 17. a 18. storočí so zreteľom na Slovensko ... 102

M a t e r i á l y

V o z á r, Jozef: Sociálna štruktúra obyvateľstva banských oblastí Slovenska v 16.-18. storočí ... 114

R e c e n z i e

K i r s c h b a u m, S. J.: History of Slovakia. The Strugle for Survival (Ľ. Lipták) ... 126
G a š p a r í k o v á - H o r á k o v á, A.: U Masarykovcov. Spomienky osobnej archivárky T. G. Masaryka (X. Šuchová) ... 128
S o p k o, J.: Kroniky stredovekého Slovenska (V. Čičaj) ... 130
Bürgerliche Wohnkultur des Fin de Sičcle in Ungarn (R. Holec) ... 132

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

A r t i c l e s

K o m o r a, Pavol: The 1896 Hungarian-milenary celebration and its perception in the Slovak community ... 3
S r o k a, Stanislaw A.: Some facts on the 2nd-half-of-14th century marriage-politics of Luis II. ... 17
P e t r u f, Pavol: The picture of France in the 1939-to-1942 Slovak press. ... 27
P e š e k, Jan: "The Catholic Action" in Slovakia in 1949 ... 47
B a r n o v s k ý, Michal: Some facts on the so-called Burgeois nationalismus in Slovakia ... 64
V a r i n s k ý, Vladimír: Hard labour in Slovakia from 1945 till 1953 ... 83

H o r i z o n s

T ó t h, István György: Latin as a spoken language in Hungary of 17th and 18th centuries with focus on Slovakia ... 102

M a t e r i a l s

V o z á r, Jozef: The social structure of the population in the mining regions of Slovakia from 16th till 18th century ... 114

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A L T

S t u d i e n

K o m o r a, Pavol: Die Tausendjährige Verherrlichung im Ungarns im Jahre 1896 Beurteilung im slowakischen Kreis ... 3
S r o k a, Stanislaw A.: Aus der Geschichte der Ehepolitik Lugwigs des Grossen in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ... 17
P e t r u f, Pavol: Das Bild Frankreichs in der slowakischen Presse 1939-1942 ... 27
P e š e k, Jan: Die "Katholische Aktion" in der Slowakei im Jahre 1949 ... 47
B a r n o v s k ý, Michal: Zur Frage des sogenannten ukrainischen bourgeoisen Nationalismus in der Slowakei ... 64
V a r i n s k ý, Vladimír: Die Zwangsarbeit in der Slowakei in den Jahren 1945-1953 ... 83

R u n d s c h a u

T ó t h, István György: Das Latein wie die Redensprache im Ungarn im 17. und 18. Jahrhundert mit Rücksicht auf die Slowakei ... 102

M a t e r i a l i e n

V o z á r, Jozef: Die Sozialstructur der Bevölkerung der Berggebiete der Slowakei im 16. und 18. Jahrhundert ... 114

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov