HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 46, 2/1998

O B S A H

Š t ú d i e

B r e z o v á k o v á, Blanka: Postavenie Uhorska v stredoeurópskom priestore v prvej polovici 14. storočia ... 177
O s l a n s k ý, František: Ku vzdelanosti Ostrihomskej kapituly v stredoveku ... 204
C h a l u p e c k ý, Ivan: Politický vývoj Gemera v rokoch 1526-1711 ... 215
H a l l o n, Ľudovít: Expanzia a ústup slovenského finančného kapitálu v účastinných podnikoch 1918-1929 na príklade Tatra banky ... 230
I v a n i č k o v á, Edita: Československo-maďarské vzťahy v stredoeurópskej politike Veľkej Británie (1938-1945) ... 250
P e š e k, Jan: Nemci na Slovensku po ukončení povojnového hromadného odsunu (1947-1953) ... 261

R o z h ľ a d y

D e á k, Ladislav: Eduard Beneš a Maďarsko v rokoch 1918-1938 ... 281

M a t e r i á l y

M a j t á n, Milan: Názov a najstaršie dejiny Zvolenskej Slatiny (do konca 15. stor.) ... 289

A r c h í v

Š u t a j, Štefan: Príprava nového programu Demokratickej strany roku 1947 ... 294

R e c e n z i e

H o d ž a, M.: Federácia v strednej Európe a iné štúdie (A. Bartlová) ... 319
S o k o l o v s k ý, L.: Stručné dejiny Malohontu do roku 1803 (P. Žigo) ... 321
B r e z a, V.: Tlačiarne na Slovensku 1477-1996 (E. Frimmová) ... 323
C h a l u p a, J.: Jak umíra diktatura. Pád Francova režimu ve Španělsku (P. Száraz) ... 325
Tradiciók és modernitás. Kőzép-és Kelet-Európai Perspektívák (Ľ. Haraksim) ... 328

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

A r t i c l e s

B r e z o v á k o v á, Blanka: The Role of Hungary in the Central European Territory in the First Half of the 14th Century ... 177
O s l a n s k ý, František: The Education of Esztergom Chapter in the Middle Ages ... 204
C h a l u p e c k ý, Ivan: The 1526-1711 politics of Gemer ... 215
H a l l o n, Ľudovít: Expansion and Retreat of the Slovak Financial Capital in the Join Enterprises in the Years 1918-1929 Using the Tatra Bank Example ... 230
I v a n i č k o v á, Edita: Czechoslovak-Hungarian relations and the 1938-1945 policy of Great Britain on Central Europe (1938-1945) ... 250
P e š e k, Jan: Germans in Slovakia after the end of the post-war eviction process (1947-1953) ... 261

H o r i z o n s

D e á k, Ladislav: Edvard Beneš and Hungary from 1918 till 1938 ... 281

M a t e r i a l s

M a j t á n, Milan: The name and the first references to Zvolenská Slatina (until the end 15th century) ... 289

A r c h i v e s

Š u t a j, Štefan: Preparation of the new political programme of the Democratic Parti in 1947 ... 294

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A L T

S t u d i e n

B r e z o v á k o v á, Blanka: Die Position Ungarns im mitteleuropäischen Raum in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ... 177
O s l a n s k ý, František: Zur Bildung des Kapitels von Esztergom im Mittelalter ... 204
C h a l u p e c k ý, Ivan: Die politische Entwicklung von Gömör in den Jahren 1526-1711 ... 215
H a l l o n, Ľudovít: Expansion und Regression des slowakischen Finanzkapitals aus den Aktiengesellschaften in den Jahren 1918-1929 am Beispiel der Tatrabank ... 230
I v a n i č k o v á, Edita: Die tschechoslowakisch-ungarischen Beziehungen in der mitteleuropäischen Politik Großbritanniens (1938-1945) ... 250
P e š e k, Jan: Die Deutschen in der Slowakei nach dem Ende der massenhaften Nachkriegsaussiedlung (1947-1953) ... 261

R u n d s c h a u

D e á k, Ladislav: Edvard Beneš und Ungarn in den Jahren 1918-1938 ... 281

M a t e r i a l i e n

M a j t á n, Milan: Der Name und die alteste Geschichte Zvolener Slatina (zum Ende des 15. Jahrhunderts ... 289

A r c h i v

Š u t a j, Štefan: Die Vorbereitung des neuen Programms der Demokratischen Partei im Jahre 1947 ... 294

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov