HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 52, 2/2004

O B S A H

O slovenskej historiografii v Collegium Carolinum

K o v á č, Dušan: Popoluška slovenskej historiografie - vlastné dejiny ... 233
M a n n o v á, Elena: Clio na slovenský spôsob. Problémy a nové prístupy historiografie na Slovensku po roku 1989 ... 239
W i n k l e r, Martina: Pohľad zblízka a z diaľky: výskum Slovenska v Severnej Amerike a stredoeurópske diskusie ... 247
P o d o b a, Juraj: Národná identita a "Erinnerungspolitik" v slovenskej historiografii: niekoľko kritických postrehov od "susedov" ... 261
H a s l i n g e r, Peter: Národné alebo nadnárodné dejiny? Historiografia o Slovensku v európskom kontexte ... 269
Z a v a c k á, Marína: Súčasná slovenská historiografia s tematikou politických dejín 20. storočia so zreteľom na totalitné režimy ... 281
K a m e n e c, Ivan: Poznámky k historiografii dvoch totalitných režimov na Slovensku ... 291
Š v o r c, Peter: Slovenská historiografia a regionálne dejiny 19. a 20. storočia. Slovensko ako regionálny prvok v historickom výskume ... 295
K o v á c s, Éva: Priepasť medzi ‚longue durée' a ‚microstoria': príklad Komárom/Komárno/Komorn v medzivojnovom období ... 309
N i ž ň a n s k ý, Eduard: Slovenská historiografia v 90. rokoch 20. storočia o holokauste ... 317
D u d e k o v á, Gabriela: Sociálne dejiny 19. a 20. storočia na Slovensku - bilancia a nové impulzy ... 331
V o š a h l í k o v á, Pavla: Česko-slovenské vztahy v zrcadle sociálních dějin ... 347
M a c h o, Peter: Poznámky k výskumu kolektívnych identít v 19. a 20. storočí na Slovensku ... 353
R y c h l í k, Jan: Výzkum slovenských dějin v České republice ... 363
L i p t á k, Ľubomír: Slovo k slovenskej historiografii ... 375
Zhrnutie ... 377

R e c e n z i e

M a n n o v á, E.: Krátke dejiny Slovenska (M. Zemko) ... 379
P e t r a n s k ý, I. A.: Štát a katolícka cirkev na Slovensku 1945 - 1946 (S. Sikora) ... 381
D u l e b a, A.: Ukrajina a Slovensko (M. Nevrlý) ... 384
C h a r l e, Ch: Paříž na přelomu století, kultura a politika fin de siecle (B. Ferenčuhová) ... 386
Z e i d l e r, M.: A magyar irredenta kultusz a két világháború között (M. Michela) ... 389
T ö n s m e y e r, T.: Das Dritte Reich und Slowakei 1939-1945. Politische Alltag zwischen Kooperation und Eigensinn (D. Čierna-Lantayová) ... 392
P o l i a n, P.: Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrations in the USSR (M. Zavacká) ... 394

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

About Slovak Historiography in Collegium Carolinum

K o v á č, Dušan: The Cinderella of Slovak Historiography - the history ... 233
M a n n o v á, Elena: Clio in the Slovak way - problems and new approaches of Slovak Historiography in Slovakia after the year 1989 ... 239
W i n k l e r, Martina: The closer and farther view. The investigation of Slovakia in North America and Central-European discussions ... 247
P o d o b a, Juraj: National Identity and "Erinnerungspolitik" in Slovak Historiography: some critical viewpoints from "the neighbours" ... 261
H a s l i n g e r, Peter: National or supranational history? Historiography in Slovakia within the European context ... 269
Z a v a c k á, Marína: The modern Slovak Historiography on the political history of the 20th century with special reference to totalitarian regimes ... 281
K a m e n e c, Ivan: Some remarks on the Historiography of the two totalitarian regimes in Slovakia ... 291
Š v o r c, Peter: Slovak Historiography and regional histories of the 19th and 20th centuries. Slovakia considered as a regional element in historical research ... 295
K o v á c s, Éva: The gap between longue durée and microstoria: Example Komárom/Komárno/Komorn in the period between the wars ... 309
N i ž ň a n s k ý, Eduard: The holocaust issue in the Slovak Historiography of the 1990s ... 317
D u d e k o v á, Gabriela: The social history of the 19th and 20th centuries in Slovakia - a survey and new ideas ... 331
V o š a h l í k o v á, Pavla: Czech-Slovak relations as reflected in social history ... 347
M a c h o, Peter: Some comments on the research into collective identities of the 19th and 20th centuries in Slovakia ... 353
R y c h l í k, Jan: The research on Slovak history done in the Czech Republic ... 363
L i p t á k, Ľubomír: Some notes on Slovak Historiography ... 375
Summary - Zusammenfassung ... 377

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A L T

S t u d i e n

K a l á b o v á, Martina: Die Institution des Witwenguts der ungarischen Königinen in der Mittelslowakei bis zum Jahre 1478 ... 3
Š m i g e ľ, Michal: Fragen zur Geschichte und Zusammenhänge der Option und Übesiedlung tschechoslowakischer Bürger in die Sowjetunion im Jahre 1947 ... 31
B á l i n t o v á, Lenka: Die Bratislavaer Lyra im kulturell-politischen Kontext der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts ... 67

M a t e r i a l i e n

S c h v a r c, Michal: Die politische Agitation und Tätigkeit der Karpathendeutschen Partei im Gebiet des Hauerlandes in der Slowakei 1935-1938 ... 87

R u n d s c h a u

Š u c h o v á, Xénia: Die Gesellschaft in der Zwischenkriegszeit auf dem Gebiet (nicht nur) der tschechischen Länder aus der Sicht des Historikers Zdeněk Kárník ... 119
A l b e r t y, Július: Die Slowakei und Slowaken in den gegenwärtigen magyarischen Geschichtslehrbüchern ... 135

A r c h i v

R y c h l í k, Jan: Die Normalisierungsanfänge in der Slowakei in den Berichten des bulgarischen Konsulats in Bratislava ... 149

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


KOVÁČ, D.: The Cinderella of Slovak Historiography – the history.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 233–238, Bratislava.

The introductory essay deals with the situation and role of Slovak Historiography as a science with special emphasis on the development of historiography after the year 1989. The author also presents his critical viewpoints on Slovak historiography before and after 1989.

History. Slovakia. The history of Slovak historiography. The Cinderella of Slovak Histororiography – the history.


MANNOVÁ, E.: Clio in the Slovak way – problems and new approaches of Slovak historiography in Slovakia after the year 1989.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 239–246, Bratislava.

The author presents critical views on the approach of older Slovak historiography to the historical process because it was mostly descriptive and concentrated on facts and devoted its attention to national narrative with the emphasis on political history. But recently other topics have been dealt with, such as religious history, Judaism, current history and so on, as well as new concepts, such as investigation of identities, historical memory and historical stereotypes.

History. Slovakia. The history of Slovak historiography. Clio in the Slovak way. Problems and new approaches of historiography in Slovakia after the year 1989.


WINKLER, M.: The closer and farther view. The investigation of Slovakia in North America and Central-European discussions.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 247–260, Bratislava.

This study presents a critical view of historical Slovak Studies in North America. The last decade has witnessed less interest in Slovak history while more space has been devoted to political science. Individual dissertations do not archieve a corresponding standard and remain unpublished. Politically and ideologically based viewpoints and theoretical and methodological misconceptions still prevail in the older historiography.

History. Slovakia. Historiography in North America. The closer and farther views. The investigation of Slovakia in North America and Central-European discussions.


PODOBA, J.: National Identity and “Erinnerungspolitik“ in the Slovak historiography: some critical viewpoints from “the neighbourhood“.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 261–268, Bratislava.

The author is an ethnologist. In his article he analyses the development of Slovak historiography from the viewpoint of the common interests of historiography and ethnology. He focuses on the problems of national ideology and research on nationalism policy of memory.

History. Slovakia. The History of Slovak Historiography. National identity and “Erinnerungspolitik“ in Slovak historiography: some critical viewpoints from “the neighbourhood“.


HASLINGER, P.: National or supranational history? Historiography in Slovakia within the European context.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 269–280, Bratislava.

The author deals with some surveys on Slovak history where nationalism or the national narrative prevails. He deals with the change in the research on nationalism since the beginning of the nineties, when the previous “revivalist“ conception, based more-or-les on the conception of the exceptional character of Slovak nationalism, was being abandoned. However, the research on nationalism in the European context is not generally accepted.

History. Slovakia. The history of Slovak historiography. National or supranational history? Historiography in Slovakia within the European context.


ZAVACKÁ, M.: The modern Slovak historiography on the political of the 20th century with special reference to totalitarian regimes.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 281–290, Bratislava.

The author presents an analysis of modern Slovak historiography on political history of the 20th century. She identifies the width of the investigated issue and diversity of the problems and reflects nonexistence of synthetic works on political history of the 20th century. The author advocates the need for wide international and inter-disciplinary cooperation and the need for deeper comaparison with world historiography, as well as with that of the smaller countries of the former Soviet block.

History. Slovakia. The history of Slovak historiography. Modern Slovak historiography on the political history of the 20th century with special reference to totalitarian regimes.


KAMENEC, I.: Some Remarks on the Historiography of the Two Totalitarian Regimes in Slovakia.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 291–294, Bratislava.

The two totalitarian regimes, fascist and communist, that determined 50 years of the history of Slovakia in the 20th century to a crucial extent, have not only permanently attracted the attention of Slovak historiography but also considerably, for the main part negatively, influenced it. Therefore its criticism is justified even though at times somewhat one-sided. At the analysis of these two totalitarian regimes historiography inevitably comes to their comparation where a number of common, sometimes surprisingly identical, traits can be found. The contemporary Slovak historiography often faces even attempts at the additional apology of both of them. These attempts once follow pragmatic ideological purposes, another time they have their source in nostalgic, emotionally determined “remembrance of things past“.

History. Some Remarks on the Historiography of the two Totalitarian Regimes in Slovakia.


ŠVORC, P.: Slovak historiography and regional histories of the 19th and 20th centuries.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 295–308, Bratislava.

The present study deals with the role and significance of regional historical research within Slovak historiography. The author emphasizes the fact that regional history has been considered a subsidiary and less significant element in Slovak historiography. This also has been identified in less publication possibilities for research results in key journals. However, without substantial regional research the image of Slovak history is not complete and in many aspects it is the condition for futher development of knowledge.

History. Slovakia. The history of Slovak historiography. Slovak historiography and regional histories of the 19th and 20th centuries. Slovakia considered as a regional element in historical research.


KOVÁCS, É.: The gap between de longue durée and microstoria: Example Komárom/Komárno/Komorn in the period between the wars.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 309–316, Bratislava.

Using the analysis of sociocultural blending of society in multiethnic Komárno, the author illustrates the opportunities, as well as the limits of historical research in a small region. Isolated investigation of ethnic minorities in such a region might result in distortion. But the risk in taking the minority out of its wider national context should also be taken into account.

History. Slovakia. Regionalism. The gap between de longue durée and microstoria: Example Komárom/Komárno/Komorn in the period between the wars.


NIŽŇANSKÝ, E.: The holocaust issue in the Slovak historiography of the 1990s.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 317–330, Bratislava.

The study presents information about rich literature on the Jewish religion and ethnic minority, on anti-Semitism the holocaust, and Aryanization which was published in the 90s in Slovak historiography. The author analyses and structures these literary resources. Apart from positive evaluation on the number of books published, the author points to the danger of prevailing elements of stereotypes in relation to the Jewish and Romany minorities.

History. Slovakia. The history of Slovak historiography. The holocaust issue in the Slovak historiography of the 1990s.


DUDEKOVÁ, G.: The social history of the 19th and 20th centuries in Slovakia – a survey and new ideas.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 331–346, Bratislava.

The study analyses Slovak historiography in connection with social history of the 19th and 20th centuries. Historically older resources used to depict the Slovaks as farmers and people living mostly in villages. Therefore many works were devoted to the problems of villages and farmers. The literature still gives priority to the ideological approach. Schematic character of class division and investigation of every day life have only been started.

History. Slovakia. The history of Slovak historiography. Social history of the 19th and 20th centuries in Slovakia – a survey and new ideas.


VOŠAHLÍKOVÁ, P.: Czech-Slovak relations as reflected in social history.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 347–352, Bratislava.

This study is devoted to Czech and Slovak mutual relations especially at the turn of the 19th and 20th centuries. There is also a survey on the resources published on this topic. The author shows that on one hand the contacts, which existed between the Czechs and the Slovaks then, were mostly cultural contacts and were politically motivated. Their social conditions were given less attention.

History. Slovakia. Czech-Slovak relationships. Czech-Slovak relations as reflected in social history.


MACHO, P.: Some comments on the research into collective identities of the 19th and 20th centuries in Slovakia.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 353–362, Bratislava.

This study is devoted to the research on collective identities in Slovakia. The author deals especially with three basic topics: a) research on the nobility and its relation ship to the national movements, b) research on the Slovak intelligentsia as a progressive power of national propaganda, and c) analysis of the research done on national symbols and myths.

History. Slovakia. The history of Slovak historiography. Some comments on the research into collective indentities of the 19th and 20th centuries in Slovakia.


RYCHLÍK, J.: The research of Slovak history in the Czech Republic.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 363–374, Bratislava.

This study offers a brief survey of the Czech research of Slovak history. The author points at its institutional background and quite rich results published in books and articles. He also studies the issue of the level to which the Czech authors have been involved in research of Slovak history.

History. Slovakia. The Czech historiography. The research an Slovak history in the Czech Republic.


LIPTÁK, Ľ.: Some notes on Slovak historiography.

Historický časopis, 52, 2, 2004, pp. 375–376, Bratislava.

The study presents some final notes on the discussion about Slovak historiography. The author highlights the problems “depolitization“ of Slovak history, as well as the fact that many ideas suggested at conferences and in miscellanies have not been finalized, for example in books. The author concludes with the statement that the role of Slovak history, as well as that of other Central and East European countries in the history of Europe, has still been left open investigation.

History. Slovakia. The history of Slovak historiography. Some notes on Slovak historiography.


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov