HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 43, 3/1995

O B S A H

Š t ú d i e

L e n g y e l o v á, Tünde: Sociálne zloženie obyvateľov mestečiek v 16. a 17. storočí na Slovensku ... 417
M a n n o v á, Elena: Transformácia identity bratislavských Nemcov v 19. storočí ... 437
P e š e k, Jan: Družstevníctvo na Slovensku po druhej svetovej vojne (1945-1948) ... 450
M i c h á l e k, Slavomír: Americké úvery a pôžičky Česko-Slovensku v rokoch 1945-1946 ... 464
P e t r u f, Pavol: Vzťahy USA k ZSSR a niektorým krajinám sovietskeho bloku koncom štyridsiatych a začiatkom päťdesiatych rokov ... 481

R o z h ľ a d y

S o j k o v á, Zdenka: Jaro 1848 v politické publicistice Ľudovíta Štúra ... 500

M a t e r i á l y

J u h á s, Martin: Informácie niektorých zahraničných zastupiteľstiev Slovenskej republiky o obraze Slovenska v tlači v rokoch 1943-1944 ... 526

A r c h í v

R y c h l í k, Jan: Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1940-1941 v správach bulharského diplomata Konstantina Šišmanova ... 540

R e c e n z i e

B e ň k o, J. a kol.: Stropkov. Monografia mesta (R. Marsina) ... 560
H ü b n e r, P.: Sila przeciw rozumowi... Losy PAU w latach 1939-1989 (O. R. Halaga) ... 562
U d v a r i, I.: Szlovák mezövárosok népélete Mária Terézia korában. Adatok Pozsony vármegye 18. századi történetéhez (Ľ. Haraksim) ... 567
Genossenschaften in Osteuropa - Alternative zur Planwirtschaft? (R. Holec) ... 568
N é m e t h, K.: Ungarische Drucke und Hungarica 1480-1720. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (E. Frimmová) ... 571

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

A r t i c l e s

L e n g y e l o v á, Tünde: The 16th and 17th century-social-population structure of little Slovak towns ... 417
M a n n o v á, Elena: The Transformation of the identity of the Germans in Bratislava during the 19th Century ... 437
P e š e k, Jan: The Slovak agricultural and non-agricultural co-operatives after the World War II (from 1945 till 1948) ... 450
M i c h á l e k, Slavomír: The 1945-1946 U.S.A. credits for Czechoslovakia ... 464
P e t r u f, Pavol: The relationships between U.S.A. to the U.S.S.R. and the Soviet Union block in the 40's and the early 50's. ... 481

H o r i z o n s

S o j k o v á, Zdenka: The spring of 1848 and the political and publishing activities of Ľudovít Štúr ... 500

M a t e r i a l s

J u h á s, Martin: Informations from some foreign representations of Slovak Republik about the image of Slovakia in the press the yeas 1943 and 1944 ... 526

A r c h í v

R y c h l í k, Jan: Political development in Slovakia in the years 1940-1941 in reports of Bulgarian diplomat Konstantin Šišmanov ... 540

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A L T

S t u d i e n

L e n g y e l o v á, Tünde: Die Sozialezusammensetzung der Einwoher der Marktflecken im 16. und 17. Jahrhundert in der Slowakei ... 417
M a n n o v á, Elena: Transformation der Identität der Bratislavaer/Preßburger Deutschen im 19. Jahrhundert ... 625
P e š e k, Jan: Das Genoßenschaftswesen in der Slowakei nach dem zweiten Weltkrieg (1945-1948) ... 450
M i c h á l e k, Slavomír: Die amerikanischen Kredite und Anleihen an die Tschechoslowakei in den Jahren 1945-1946 ... 464
P e t r u f, Pavol: Die Beziehungen der USA zur Sowjetunion und zu einigen Ländern des Ostblocks Ende der 40. und Anfang der 50. Jahre ... 481

R u n d s c h a u

S o j k o v á, Zdenka: Der Frühling 1848 in der politischen Publizistik von Ľudovít Štúr ... 500

M a t e r i a l i e n

J u h á s, Martin: Die Informationen einiger ausländischer Vertretungen der Slowakischen Republik über das Bild der Slowakei in der Presse in den Jahre 1943-1944 ... 526

A r c h i v

R y c h l í k, Jan: Die politische Einwicklung in der Slowakei in den Jahren 1940-1941 in den Nachrichten des bulgarischen Diplomaten Konstantin Šišmanov ... 717

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov