HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 44, 3/1996

O B S A H

Š t ú d i e

Š e d i v ý, Juraj: Chápanie etník v nemeckých kronikách a obraz starých Maďarov na prelome 1. a 2. tisícročia ... 353
V y v í j a l o v á, Mária: Bratislavský dvor miestodržiteľa Alberta Sasko-Tešínskeho v rokoch 1766-1780 ... 383
S o j k o v á, Zdenka: Slovanský sjezd a konec jara 1848 v politické publicistice Ľudovíta Štúra ... 398
H a l l o n, Ľudovít: Štátne zásahy do vývoja energetiky na Slovensku v rokoch 1918-1938 ... 431
P e š e k, Jan: Konflikt medzi štátom a katolíckou hierarchiou o prijatie a realizáciu "cirkevných zákonov" (1949-1951) ... 444

R o z h ľ a d y

F a r k a s, József: Milan Hodža a roľnícke strany v Uhorsku ... 471

M a t e r i á l y

Z a j a c, Ladislav: Postavenie Šiesteho práporu pracovného zboru v slovenskej armáde v rokoch 1941-1943 ... 486

A r c h í v

B a r n o v s k ý, Michal: Dokument osudný pre autora a sporný pre historika ... 504

R e c e n z i e

M l y n á r i k, J.: Rozdvojené dejepisectvo (I. Kamenec) ... 529
M i c h á l e k, S.: Nádeje a vytriezvenia. (Československo-americké hospodárske vzťahy v rokoch 1945-1951) (P. Petruf) ... 531
P e š e k, J.: Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948-1953 (S. Sikora) ... 534
Francúzsko a stredná Európa (1867-1914) (J. Hučko) ... 536

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

Articles

Š e d i v ý, Juraj: Understanding of ethnic groups in German chronicles and the picture of old Hungarians at the turn of the 1st and 2nd millenium ... 353
V y v í j a l o v á, Mária: Bratislava Court of Albert Sachsen-Teschen, the Governor, in the years 1766-1780. ... 383
S o j k o v á, Zdenka: Slavonic conference and the end of 1848 Spring in the political journalism of Ľudovít Štúr. ... 398
H a l l o n, Ľudovít: The State Interference into the Development of the Slovak Energetics in the years 1918-1938 ... 431
P e š e k, Jan: The Conflict between the state and Catholic Hierarchy about the application and acceptance of "church laws" (1949-1951) ... 444

Horizons

F a r k a s, József: Milan Hodža and the agricultural parties in Hungary ... 471

Materials

Z a j a c, Ladislav: Position of the 6th regiment of the working division in the Slovak army of the years 1941-1943 ... 486

A r c h i v e

B a r n o v s k ý, Michal: The document disastrous for the author and disputable for a historian ... 504

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A L T

S t u d i e n

Š e d i v ý, Juraj: Die Auffassung von Ethnika in deutschen Chroniken und das Bild der Ungarn um die Wende vom 1. zum 2. Jahrtausend ... 353
V y v í j a l o v á, Mária: Der Pressburger Hof des Ortsbesitzer Albert von Sachsen-Teschen in den Jahren 1766-1780 ... 383
S o j k o v á, Zdenka: Der Slawische Kongreß und das Ende des Frühling 1848 in der politischen Publizistik von Ľudovít Štúr ... 398
H a l l o n, Ľudovít: Die staatlichen Eingriffe in die Entwicklung der Energetik in der Slowakei in den Jahren 1918-1938 ... 431
P e š e k, Jan: Der Konflikt zwischen dem Staat und der katholischen Hierarchie über die Annahme und Realisierung der "Kirchen-Gesetze" (1949-1951) ... 444

R u n d s c h a u

F a r k a s, József: Milan Hodža und die Ackerbaupartien in Ungarn ... 471

M a t e r i a l i e n

Z a j a c, Ladislav: Die Stellung des Sechsten Bataillon des Arbeitkorps in des slowakischen Armee in der Jahren 1941-1943 ... 486

A r c h i v

B a r n o v s k ý, Michal: Das Dokument - Schicksal für den Autor und dubois für den Historiker ... 504

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov