HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
LYSÝ, Miroslav 

The relationship between plots of land and things connected with them on the basis of the Žilina law book.

Historický časopis, 2022, 70, 3, pp. 385–402, Bratislava.

Abstrakt: Predmetom štúdie je vzťah pozemkov a stavieb v mestách. Táto veľmi praktická otázka, ktorá sa v učenom práve objavuje systematicky a je riešená už v starovekom Ríme v podobe tzv. superficiálnej zásady, mala vplyv na majetkové pomery vlastníkov nehnuteľností. V štúdii túto otázku skúmame prostredníctvom zbierky žilinského mestského práva, no taktiež za pomoci taverníckeho práva a niektorých ďalších uhorských prameňov súvisiacich s mestským právom (najmä Opus Tripartitum). Analýza týchto prameňov preukazuje, že napriek absencii superficiálnej zásady v uhorskom práve v podobe zreteľne formulovaného pravidla, všetky sporné veci súvisiace so spojením pozemku a hnuteľnej veci alebo stavby sa riešia konzekventne vyjadrením jednoty vlastníctva tohto pozemku a veci s ním spojeným. Takéto riešenia nachádzame najmä v prípade postavenia stavieb alebo iných objektov na prenajatom pozemku, ale aj v prípadoch ako bol únik roja včiel na iný pozemok. Závery formulované v tejto štúdii sme zhromaždili prevažne z prostredia žilinského práva a taverníckeho práva, naproti tomu podobné riešenia absentujú v práve mesta Bratislavy a v iných mestách. Táto skutočnosť zrejme súvisí s menším stupňom urbanizácie Žiliny v porovnaní s Bratislavou a s mierou zastavanosti týchto lokalít. Pri vyššej miere zastavanosti potom existuje nepriama úmera v podobe nižšej úrovni stavania na prenajatých pozemkoch. Hoci spomínané príklady poznáme práve zo Žilinskej mestskej knihy, je možné tieto závery zovšeobecniť aj pre iné mestá.

Kľúčové slová: mestské právo, Uhorsko, vecné práva, vlastníctvo, nájom, superficies solo cedit

Abstract: The paper based on the analysis of municipal law in the town of Žilina is concerned with legal relation of plots of land and the things attached to them. The town code of Žilina was an expression of the Magdeburg law and it reached Žilina through the influence of the town of Krupina. The tavernical law is also analysed, as well as some other Hungarian sources related to municipal law (especially the Opus Tripartitum). The analysis of these sources suggests that in spite of the absence of the superficies solo cedit principle as a visible rule, all disputable things related to the connection of a plot of land and a movable property or a construction are consequently solved by the unity of the property of such a plot of land and a thing connected to it. Such a solution can also be found especially in cases like constructions or other objects on a rented plot of land, but also in some other cases, like a flight of a hive to another plot of land. Conclusions formulated in this study are collected mostly from the area of the Žilina law or the tavernical law, but in contrast, such solutions are not to be found in the Bratislava law or in other towns. This fact is probably caused by the lower urbanization level of Žilina in contrast with Bratislava and in the density of constructions of these areas. By higher density of construction we can presume the lower level of constructing on such rented plots of land. If we can find such examples from the towncode of Žilina, it is possible to generalize this for other towns, too.

Keywords: Municipal law. Hungary. Rights in rem. Ownership. Rent. Superficies solo cedit.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.3.1

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov