HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
MATLOVIČ, René
MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava

The Institutionalization of Geography at the Comenius University in Bratislava in 1922 – 1926.

Historický časopis, 2022, 70, 3, pp. 403–427, Bratislava.

Abstract: Príspevok sa zaoberá procesom inštitucionalizácie geografie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vychádzame z chápania inštitucionalizácie akademickej disciplíny ako procesu zriadenia a definitívneho obsadenia profesorskej stolice a zriadenia seminára ako základnej inštitucionálnej jednotky fakulty. Rozoberáme širšie súvislosti základných faktorov inštitucionalizácie geografie na univerzitách v strednej Európe. Následne poukážeme na prvé kroky inštitucionalizácie geografie na Univerzite Komenského v Bratislave. Na základe podrobného výskumu v archívoch Univerzity Komenského ukážeme, že proces inštitucionalizácie geografie bol rozložený do obdobia piatich rokov od januára 1922 do decembra 1926. Keďže na Slovensku neboli odborníci v tejto oblasti, vznik a rozvoj geografie bol možný len vďaka pomoci českých profesorov z Karlovej univerzity v Prahe. Novým zistením je, že hlavným iniciátorom a aktérom procesu inštitucionalizácie geografie bol etnograf Karel Chotek, čo narúša doteraz tradovaný naratív o kľúčovej úlohe Jiřího Viktora Daneša v tomto procese. Filozofická fakulta vyvíjala úsilie o stabilizáciu katedry geografie a navrhla, aby F. Štůla mohol byť vymenovaný za docenta všeobecnej geografie. Tento návrh bol v decembri 1926 prijatý, čím sa vyriešila otázka obsadenia profesorskej stolice. V r. 1926 boli Ministerstvom školstva a národnej osvety schválené štatúty Geografického seminára a proseminára, čím sa zavŕšil proces inštitucionalizácie geografie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Kľúčové slová: dejiny geografie, Geografický seminár, inštitucionalizácia geografie, Jiří Viktor Daneš, Karel Chotek, Univerzita Komenského v Bratislave.

Abstract: This paper deals with the process of institutionalization of geography at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava. We start from the understanding of the institutionalization of the academic discipline as a process of establishing and definitively occupying the chair by a full professor and establishing the seminar as the basic institutional unit of the faculty. We discuss the broader context of the underlying factors of the institutionalization of geography at universities in Central Europe. We will then highlight the initial steps in the institutionalization of geography at the Comenius university in Bratislava. Based on detailed research in the archives of Comenius University, we will show that the process of institutionalization of geography was spread over a period of five years from January 1922 to December 1926. Since there were no specialists in this field in Slovakia, the establishment and development of geography was possible only thanks to the help of Czech professors from Charles University in Prague. A new finding is that the ethnographer Karel Chotek was the main initiator and actor of the process of institutionalization of geography, which disrupts the hitherto traditional narrative about the key role of Jiří Viktor Daneš in this process. The Faculty of Arts made efforts to stabilize the chair of geography and proposed that F. Štůla could be appointed associate professor of general geography. This proposal was accepted in December 1926, which solved the issue of occupying the chair. In June 1926, the statutes of the Geographical Seminar and the Pro-Seminar were also approved by the Ministry of Education and National Enlightenment, so that the process of institutionalization of geography at Comenius University in Bratislava can be considered complete.

Keywords: Comenius University. Geographical Seminar. History of Geography. Institutionalization of academic geography. Jiří Viktor Daneš. Karel Chotek.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.3.2

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov