HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historický časopis, 45, 4/1997

O B S A H

Š t ú d i e

Ž u d e l, Juraj: Hlavné znaky vývoja osídlenia Slovenska v 16. storočí ... 569
H a l l o n, Ľudovít: Príčiny a priebeh reštrukturalizácie priemyslu v krajinách strednej Európy v medzivojnovomn období ... 581
B y s t r i c k ý, Valerián: Vysťahovanie českých štátnych zamestnancov zo Slovenska v rokoch 1938-1939 ... 596
G a b z d i l o v á, Soňa: Možnosti a problémy vzdelávania v maďarskom jazyku na Slovensku po druhej svetovej vojne do roku 1953 ... 612
P e š e k, Jan: Štátna bezpečnosť a "Akcia MONACO" v rokoch 1949-1951 ... 631

R o z h ľ a d y

P a p s o n o v á, Mária: Historické slovníky staršej nemčiny a možnosti ich využitia pri práci so stredovekým pramenným materiálom ... 646

M a t e r i á l y

Š v o r c, Peter: Rod Fornetovcov a jeho vklad do slovenskej kultúry a vzdelanosti v 18. storočí ... 655

R e c e n z i e

B e ň k o, J.: Starý Turiec (V. Sedlák) ... 667
Lexikón slovenských dejín (P. Horváth) ... 671
Vznik Československa 1918. Dokumenty československé zahraniční politiky (D. Kováč) ... 676
Slovenská otázka v 20. storočí (I. Kamenec) ... 678
V e s e l ý, Z.: Dějiny českého státu v dokumentech (J. Bartl) ... 680
Stretnutie s Európou. Listy Vasilija Panova matke Márii Panovovej z ciest po strednej a juhovýchodnej Európe v rokoch 1841-1843 (D. Škvarna) ... 682
Bibliografia k dejinám Slovenska (Literatúra vydaná do r. 1965) (A. Sedliaková) ... 685
Historiografia na Slovensku 1995 (Alžbeta Sedliaková) ... 718

G L O S Y - B I B L I O G R A F I A - K R O N I K A


C O N T E N T S

A r t i c l e s

Ž u d e l, Juraj: The main features of the 16th century colonization of Slovakia ... 569
H a l l o n, Ľudovít: The industry restructuralization in the Central European countries between the First and Second World War, its causes and development. ... 581
B y s t r i c k ý, Valerián: The eviction of the Czech state employees from Slovakia in 1938 and 1939. ... 596
G a b z d i l o v á, Soňa: The possibilities and problems of the in Magyarian education in Slovakia after the Second World War until 1953 ... 612
P e š e k, Jan: The state security and the 1949-1951 Monaco operation ... 631

H o r i z o n s

P a p s o n o v á, Mária: Historical dictionaries, of the older German, and their application in the medieval resources examination ... 646

M a t e r i a l s

Š v o r c, Peter: The Fornet family and its contribution to the Slovak culture and education in the 18th century ... 655
Historiography in Slovakia 1995 (Alžbeta Sedliaková) 718

R E V I E W - A N N O T A T I O N S - B I B L I O G R A P H Y - C H R O N I C L E


I N H A L T

S t u d i e n

Ž u d e l, Juraj: Hauptmerkmale der Besiedlungsentwicklung in der Slowakei im 16. Jahrhundert ... 569
H a l l o n, Ľudovít: Ursachen und Verlauf der Neustrukturierung der Industrie in den Ländern Mitteleuropas zwischen den Weltkriegen ... 581
B y s t r i c k ý, Valerián: Die Aussiedlung der tschechischen Staatsangestellten aus der Slowakei in den Jahren 1938-1939 ... 596
G a b z d i l o v á, Soňa: Die Möglichkeiten und Probleme der Ausbildung in der magyarischen Sprache in der Slowakei nach dem zweiten Weltkrieg bis zum Jahre 1953 ... 612
P e š e k, Jan: Die Staatssicherheit und die Aktion "Monaco" in den Jahren 1949-1951 ... 631

R u n d s c h a u

P a p s o n o v á, Mária: Historische Vörterbücher der älteren deutschen Sprache und Möglichkeiten ihrer Anwendung bei der Arbeit mit dem mittelalterlichen Quellenmaterial ... 646

M a t e r i a l i e n

Š v o r c, Peter: Fornets Geschlecht und seine Einlage nach slowakischer Kultur und Bildung im 18. Jahrhundert ... 655
Die Geschichtsschreibung in der Slowakei im 1995 (Alžbeta Sedliaková) ... 718

K R I T I K - G L O S S E N - B I B L I O G R A P H I E - C H R O N I K


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov