HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
PAVLOVKINOVÁ, Blažena

K výskumu slovenskej recepcie darvinizmu na prelome 19. a 20. storočia

Historický časopis, 2023, 71, 3, str. 59–86, Bratislava

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá recepciou Darwinovej evolučnej teórie v slovenskom národnom hnutí na prelome 19. a 20. storočia. Recepciu darvinizmu analyzuje ako fenomén presahujúci rámec vedeckej teórie a ako súčasť celoeurópskeho diskurzu zahŕňajúceho svetonázorové, filozofické, sociokultúrne i politické polemiky druhej polovice 19. storočia. Východiskom analýzy je definovanie recepcie ako jednej z foriem cirkulácie poznania, ktorá obsahuje nielen pozitívne prijímanie nových myšlienok, ale aj ich modifikáciu či odmietanie. Myšlienky vychádzajúce z teórie CH. Darwina sa šírili najmä početnými popularizačnými textami, akými boli recenzie, novinové a časopisecké články, brožúry či knihy. Do roku 1918 bola odborná, vedecká recepcia darvinizmu v slovenskej tlači ojedinelá, prevažoval svetonázorový charakter recepcie. Autori sa neobmedzovali len na vecné objasnenie evolučnej teórie a Darwinových pozorovaní. Kombinovali vedecké fakty a hypotézy s emočne podfarbenými filozofickými špekuláciami, s cieľom poskytnúť univerzálne odpovede na tajomstvo pôvodu a podstaty existencie človeka i prírody. Predmetom recepcie zo strany slovenskej inteligencie sa stávali aj viaceré „darvinizmy“, t. j. Darwinovou evolučnou teóriou inšpirované ideové smery ako monizmus Ernsta Haeckela či sociálny darvinizmus. Recepcia evolučnej teórie sa odzrkadlila aj v prípade politickej praxe a rétoriky. Inštrumentalizácia a ideologizácia bola sprievodným javom recepcie Darwinovej evolučnej teórie naprieč európskymi intelektuálnymi kruhmi vrátane tých, ktoré boli angažované v národnoemancipačných procesoch, a to sa týkalo aj okruhu slovenskej inteligencie.

Kľúčové slová: Darvinizmus, Evolúcia, Nacionalizmus, Recepcia, Svetonázor

Research on the Reception of Darwinism in Slovakia around the Turn of the 19th and 20th Centuries

Historický časopis, 2023, 71, 3, pp. 59–86, Bratislava.

Abstract: The study deals with the reception of Darwin´s Theory of Evolution in the Slovak national movement around the turn of the 19th and the 20th centuries. The reception of Darwinism is analysed as a phenomenon overhanging the framework of scientific theory and as a component of the all-European discourse, encompassing the worldview, philosophical, sociocultural and political polemics of the second half of the 19th century. The starting point of the analysis is a definition of reception as one of the forms of circulation of knowledge, including not only positive receiving of new ideas, but also their modification or denial. The ideas coming out of Charles Darwin´s theory were spread predominantly by texts with the character of popularization such as reviews, newspaper and journal articles, pamphlets or books. There was a lack of professional, scientific reception of Darwinism in Slovak publications up to the year 1918, a worldview character of reception was dominant. Authors usually did not limit themselves to factual explanation of evolutional theory and Darwin´s observations, they combined scientific facts and hypothesis with affective philosophical speculations in efforts to provide universal answers to the questions about the secrets of the origin and the essence of the existence of human beings and nature. The reception of the Slovak intelligentsia was focused on various “Darwinisms”, in which Darwin´s Theory of evolution inspired concepts like the monism of Ernst Haeckel or social Darwinism. The reception of evolutionary theory also influenced political practice and rhetoric. Instrumentalization and ideologization was an accompanying feature of the reception of Darwinian evolutionary theory throughout the European intellectual circles, including those active in the processes of national emancipation, as in the case of the Slovak intelligentsia.

Keywords: Darwinism. Evolution. Nationalism. Reception. Worldview.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.1.3

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov