HISTORICAL JOURNAL

5/2023

AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE
AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE

PUBLISHED BY INSTITUTE OF HISTORY OF SAS

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexing & Abstracting:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

CURRENT ISSUE | EDITORIAL STAFF | GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS | ARCHIVE | ORDERS | ABOUT THE JOURNAL | PUBLICATION ETHICS | CALLS FOR PAPERS

Historický časopis (ročník 70), 2022, č. 2

O B S A H / C O N T E N T S

Š t ú d i e / A r t i c l e s

Celnar, Michal: Listy osmanských hodnostárov adresované Mikulášovi Pálfimu 1588 – 1594 (Letters from Ottoman Dignitaries Addressed to Mikuláš Pálfi 1588 – 1594) ... 193

Kilián, Jan: Staroměstská exekuce a (Horní) Uhry. Ke vztahu popravených českých „pánů“ k uherským zemím (The Prague Executions and (Upper) Hungary. On the relationship of the executed Bohemian „noblemen“ to the Hungarian lands) ... 217

Švecová, Adriana – Laclavíková, Miriam: Nemanželské dieťa – relikt doby a príklad sociálnej a právnej humanizácie v slovenských právnych reáliách medzivojnového Československa (An illegitimate child – a relic of the times and an example of social and legal humanization in the Slovak legal realities of inter.war Czechoslovakia) ... 243

Bureš, Jan: Předsednictvo ÚV KSČ v období poválečné výstavby strany do parlamentních voleb v roce 1946 (The Presidium of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in the period of the post-war construction of the party up to the parlamentary election in 1946) ... 271

Ondria, Erik: K problematike vzťahov Cyperskej republiky a Československej socialistickej republiky v rokoch 1960 – 1964 (Relations between Republic of Cyprus and Czechoslovak Socialist Republic in 1960 – 1964) ... 305

A r c h í v / A r t i c l e s

Baka, Igor – Schvarc, Michal: Dokumenty o účasti jednotiek slovenskej Zaisťovacej divízie na protipartizánskej operácii „Bamberg“ na prelome marca a apríla 1942 (Documents on the participation of units of the Slovak Security Division in the anti-partisan operation “Bamberg” at the turn of March and April 1942) ... 331

R e c e n z i e / R e v i e w s

Benko, Juraj – Dudeková Kováčová, Gabriela a kol.: „S ľudom a pre ľud“ Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky (Martina Gajdošová) ... 359

Stacher, Georg: Österreich – Ungarn, Deutschland und der Friede Oktober 1916 bis November 1918 (Dušan Kováč) ... 364

Bystrzak, Magdalena:Kritik v spoločnosti. Spory Alexandra Matušku (1930 – 1938) (Dušan Škvarna) ... 369

Madl, Claire – Píša, Petr – Wögerbauer, Michael: Buchwesen in Böhmen 1749 – 1848. Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker (Ivona Kollárová) ... 371

Szeghy, Gabriel, ed.: Studia Cassoviensia Nova. Košice vo svetle nových poznatkov (Miroslav Nemec) ... 374

N e k r o l ó g / N e c r o l o g

Za prof. PhDr. Júliusom Bartlom, CSc. (Róbert Letz) ... 379


Google
 

We also recommend to you:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historical Journal, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
Volume 71 * 2023